Informacje o Spółce

Do 30 kwietnia 2017 roku Spółka PSE Inwestycje S.A. pełniła w ramach Grupy Kapitałowej PSE rolę podmiotu wyspecjalizowanego w przygotowaniu inwestycji i nadzorze nad ich realizacją. Posiadała kompetencje projektowe i nadzoru inwestycyjnego, w ramach których świadczyła usługi związane z procesem przygotowania i realizacji inwestycji, rozwoju systemu elektroenergetycznego oraz usług komunikacji społecznej.

1 maja 2017 roku nastąpiło zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w drodze wypłaty dywidendy rzeczowej na rzecz jedynego akcjonariusza, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Od tego momentu PSE Inwestycje S.A. świadczyły usługi przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE S.A.

W wyniku znacznego ograniczenia działalności w 2018 roku, związanego z przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych Spółki do Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE S.A., decyzją Zarządu PSE Inwestycje S.A. od dnia 1 stycznia 2019 roku zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.