Komunikacja z akcjonariuszami

PSE Inwestycje Spółka Akcyjna jest jednoosobową spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.
 

Statut spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna (pobierz)
 

PSE Inwestycje S.A.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

NIP 526-10-27-348  
REGON 010953590


Wysokość kapitału zakładowego PSE Inwestycje S.A.: 4 666 100,00 PLN
Kapitał zakładowy w całości wpłacony
NR KRS 0000092539 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

 

Data

Temat

Treść zawiadomienia

27.02.2024

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. do Zarządu Spółki

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 27 lutego 2024 roku  Rada Nadzorcza PSE Inwestycje S.A. delegowania Pana Wojciecha Jarosza – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PSE Inwestycje S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., na okres od 1 marca do 31 maja 2024 roku, które nastąpiło na mocy uchwał Rady Nadzorczej Nr RN/18/7/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

31.01.2024

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. do Zarządu Spółki

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 31 stycznia 2023 roku  Rada Nadzorcza PSE Inwestycje S.A. przedłuża do 29 lutego 2024 roku okres delegowania Pana Piotra Kołodzieja – Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSE Inwestycje S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., które nastąpiło na mocy uchwał Rady Nadzorczej Nr RN/18/7/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku oraz Nr RN/1/NO/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

03.01.2024 Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. do Zarządu Spółki

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 3 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza PSE Inwestycje S.A. przedłuża do 31 stycznia 2024 roku okres delegowania Pana Piotra Kołodzieja – Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSE Inwestycje S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., które nastąpiło na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr RN/18/7/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

01.12.2023 Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. do Zarządu Spółki PSE Inwestycje S.A. informuje, że 1 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 2 listopada 2023 r. oddelegowała Pana Piotra Kołodzieja – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., na okres od 1 grudnia 2023 r. do 3 stycznia 2024 roku. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.
02.11.2023

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. do Zarządu Spółki

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 2 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 2 listopada 2023 r. oddelegowała Pana Wojciecha Jarosz – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., na okres od 2 do 30 listopada 2023 roku. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

26.09.2023

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. do Zarządu Spółki

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 26 września 2023 roku Rada Nadzorcza spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 26 września 2023 r. oddelegowała Pana Marka Szymankiewicza – Członka Rady Nadzorczej Spółki – do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., na okres od 26 września 2023 roku do 31 października 2023 roku. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

26.09.2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 26 września 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 26 września 2023 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Szymankiewicza. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

26.09.2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 26 września 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 26 września 2023 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kołodzieja i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

26.09.2023

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 26 września 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 26 września 2023 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Kopijkowskiego-Gożuch. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

26.09.2023

Odwołanie Członka Zarządu PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 26 września 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 26 września 2023 r. odwołało ze składu Zarządu Spółki Pana Jacka Dworzyckiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

25.09.2023

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przez PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 27 sierpnia 2023 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr ZA/7/8/2023 w sprawie określenia daty rozpoczęcia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przez Spółkę, określając datę wznowienia na 25 września 2023 r. Zmiana została wpisana do KRS 22 września 2023 r.

18.09.2023

Zmiana w Statucie PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 18 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna podjęło Uchwalę nr 1 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana dotyczy §6 oraz §20 ust. 1. Zmiana oczekuje na publikację w KRS.

16.06.2023

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 15 czerwca 2023 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr ZA/5/6/2023 w sprawie określenia daty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez Spółkę, określając datę zawieszenia na 16 czerwca 2023 r. Zmiana została wpisana do rejestru KRS 25 lipca 2023 r.

01.04.2023

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przez PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 22 marca 2023 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr ZA/4/3/2023 w sprawie określenia daty rozpoczęcia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przez Spółkę, określając datę wznowienia na 1 kwietnia 2023 r. Zmiana została wpisana do KRS 4 kwietnia 2023 r.

14.06.2022

Zmiana w Statucie PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 14 czerwca 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana w Statucie PSE Inwestycje S.A., wprowadzona Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2022 r. Zmiana dotyczy §17 ust. 3 lit a) oraz §32 pkt 4 lit. f).

10.02.2022

Powołanie Członka Zarządu PSE Inwestycje S.A

PSE Inwestycje S.A. informuje, że 10 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z dniem 10 lutego 2022 r. powołało Pana Jacka Dworzyckiego na Członka Zarządu Spółki PSE Inwestycje S.A. na okres kolejnej kadencji i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 5 kwietnia 2022 r.

23.01.2022

Rezygnacja Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. informuje, że z dniem 23 stycznia 2022 roku Pan Marcin Gancarz - dotychczasowy Prezes Zarządu PSE Inwestycje Spółka Akcyjna przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki, składając rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 18 stycznia 2022 r.

11.01.2021 Piąte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, budynek „Eurocentrum”, IV piętro, pokój 401, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

11.12.2020 Czwarte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, budynek „Eurocentrum”, IV piętro, pokój 401, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

12.11.2020 Trzecie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

 

Zarząd Spółki PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, budynek „Eurocentrum”, IV piętro, pokój 401, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

23.10.2020 Drugie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, budynek „Eurocentrum”, IV piętro, pokój 401, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

25.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, budynek „Eurocentrum”, IV piętro, pokój 401, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.